Warunki gwarancji

Reklamacja u Producenta (gwarancja)

FF Sp. z o.o. nie jest producentem Towarów. FF Sp. z o.o.(liocat.com) nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Gwarancja udzielana jest przez producenta lub dystrybutora danego towaru. W przypadku udzielenia gwarancji odpowiedzialność wobec konsumenta (nabywcy towaru) ponosi udzielający gwarancji, zwany gwarantem.
W przypadku konieczności skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta/dystrybutora gwarancji rekomendujemy aby zwrócili się Państwo bezpośrednio do gwaranta (producent lub dystrybutor).

Skorzystanie z autoryzowanego serwisu producenta jest szybsze i prostsze. Formalności są ograniczone do niezbędnego minimum ponieważ w zgłoszeniu nie ma żadnego pośrednika, a Ty uzyskujesz pełną kontrolę nad zleceniem. Masz też bezpośredni kontakt z serwisem obsługującym zgłoszenie. W razie potrzeby prosimy o kontakt, wskażemy odpowiedni serwis przypisany do danego producenta.

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:
Jako Sprzedawca, zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
Reklamacje można składać:
– na piśmie na adres: FF Sp. z o.o. ul. Jaworska 6, 53-612 Wrocław
– za pośrednictwem poczty elektronicznej: hello@liocat.com

Reklamacja z tytułu rękojmi

Jeśli klient uważa, że zakupiony przez niego towar jest niezgodny z opisem lub jest uszkodzony, może złożyć reklamację z tytułu rękojmi. Możliwe jest ubieganie się o obniżenie wartości produktu, jego naprawę lub wymianę. W takim wypadku należy złożyć reklamację, drogą mailową lub pocztą tradycyjną ze wskazaniem na czym polega niezgodność produktu z umową. Ważne jest również wskazanie czy towar ma zostać naprawiony czy wymieniony na nowy. Aby reklamacja mogła zostać rozpatrzona, klient powinien także dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu na adres: FF Sp. z o.o. ul. Jaworska 6, 53-612 Wrocław. Koszt dostarczenia towaru do Sprzedającego ponosi Kupujący. Koszt ten jest zwracany po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji do średniej wartości kosztu nadania paczki pocztowej ekonomicznej wg cennika Poczty Polskiej.